Приблизна посадова інструкція медичного директора

ЗАТВЕРДЖУЮ
посадова особа, уповноважена затверджувати
посадову інструкцію

(підпис) (ініціали, прізвище)
«___» _________ 202__ р.

ПРИБЛИЗНА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
МЕДИЧНОГО ДИРЕКТОРА
(назва закладу охорони здоров’я)
Прізвище, ім’я, по батькові

 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  1.1. Мета дiяльностi — органiзацiя лiкувально-дiагностичного процесу, відновного лікування, консультативної та профiлактичної допомоги в закладі охорони здоров’я; впровадження нових прогресивних методiв органiзацiї надання медичної допомоги, профiлактики, дiагностики, лiкування та реабiлiтацiї хворих; забезпечення діяльності закладу із безперервного підвищення якості медичної допомоги та безпечного перебування пацієнтів; забезпечення ефективного та раціонального використання всіх видів ресурсів; забезпечення безперервного професійного розвитку медичного персоналу; аналiз стану здоров’я населення, яке обслуговує заклад, та розробка, планування i впровадження заходiв із його покращення.
  1.2. На посаду призначається та звiльняється генеральним директором закладу охорони здоров’я вiдповiдно до чинного законодавства.
  1.3. У своїй роботi керується Конституцією України, чинним законодавством України про охорону здоров’я, кодексом законiв про працю та нормативно-правовими актами, які визначають дiяльнiсть органiв управлiння та закладiв охорони здоров’я.
  1.4. Робоче місце — кабінет медичного директора та територія закладу охорони здоров’я, а також всі інші місця, які пов’язані з виконанням службових обов’язків.
 2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
  2.1. Здійснювати керівництво закладом охорони здоров’я в порядку делегованих йому генеральним директором повноважень із медичних питань відповідно до чинного законодавства України.
  2.2. Організовувати всі види планування (поточного, перспективного, стратегічного) клінічних структурних підрозділів і закладу охорони здоров’я в цілому із повноважних напрямків діяльності, забезпечувати контроль за виконанням планів роботи та за необхідності забезпечувати корегування планів роботи.
  2.3. Організовувати надання пацієнт-орієнтованих послуг із медичного обслуговування населення з дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
  2.4. Розробляти та впроваджувати в закладі систему безперервного вдосконалення якості послуг для забезпечення безпеки пацієнтів, своєчасності допомоги, економічної ефективності, досягнення найкращих клінічних результатів на основі наукових знань і принципів доказової медицини.
  2.5. Координувати зовнішню та внутрішню взаємодію медичних підрозділів закладу охорони здоров’я
  2.6. Організовувати безперервний професійний розвиток медичного персоналу.
  2.7. Здійснювати постійний контроль за якістю обстеження, лікування та догляду пацієнтів шляхом планового обстеження стану роботи клінічних пiдроздiлiв, дiагностичних і допомiжних служб із подальшим обговоренням результатiв контролю на лікарській і оперативних нарадах; постійного аналізу якісних показників діяльності лікувально-діагностичних структурних підрозділів; оцінки ефективності лікувально-профілактичних заходів, а також постійного вивчення розбіжності клiнiчних і полiклiнiчних дiагнозiв; проведення обходів лікувально-діагностичних структурних підрозділів закладу; контролю правильності та своєчасності виконання лікарських призначень, методів лікування; контролю якостi ведення медичної документацiї; ведення журналу дефектури дiяльностi завiдувачiв вiддiлень.
  2.8. Організовувати проведення на сучасному рівні досягнень медичної науки та практики науково-практичних конференцій і семінарів для лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою, клінічних розборів пацієнтів.
  2.9. Організовувати консультації та консіліуми, приділяти увагу складним у діагностичному значенні та важкохворим пацієнтам.
  2.10. Безпосередньо органiзовувати роботу та керувати дiяльнiстю комiсiй з безпеки пацієнтів і працівників у закладі охорони здоров’я, з профiлактики внутрiшньолiкарня-них iнфекцiй, з призначення наркотикiв і прекурсорiв та списання порожнiх ампул, контролю якостi лiкувально-дiагностичного процесу.
  2.11. Аналiзувати показники роботи пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв, вживавати, в межах своєї компетенцiї, заходи для її оптимiзацiї, вносити пропозицiї генеральному директору для прийняття рiшень на його рiвнi.
  2.12. Забезпечувати достовірну постановку статистичного обліку та подання у встановлений термін звітності про діяльність закладу з питань медичної роботи.
  2.13. На основі статистичних даних про діяльність клінічних структурних підрозділів та закладу охорони здоров’я в цілому проводити аналіз їхньої діяльності та розробляти заходи з усунення недоліків.
  2.14. Брати участь у роботi медичних нарад закладу охорони здоров’я та територіальних управлінь охорони здоров’я, на яких розглядають питання дiагностично-лiкувальної, консультативної та профiлактичної роботи.
  2.15. Готувати проєкти наказiв, вiддавати розпорядження та вказiвки медичним працiвникам закладу з питань медичної роботи.
  2.16. Контролювати якiсть ведення медичної документацiї та забезпечувати перевiрку достовiрності статистичних даних про роботу медичного персоналу і структурних пiдроздiлiв.
  2.17. Опрацьовувати та здiйснювати проведення заходiв, які спрямовані на профiлактику, зниження захворюваностi, інвалідизації та летальності пацієнтів і населення.
  2.18. Забезпечувати своєчасне впровадження та широке застосування на практицi роботи закладу сучасних методiв і засобiв профiлактики, дiагностики, лiкування та реабiлiтацiї хворих.
  2.19. Органiзовувати розвиток і вдосконалення органiзацiйних форм і засобiв медичного обслуговування населення та догляду за пацієнтами, пiдвищення якостi та культури роботи персоналу закладу.
  2.20. Забезпечувати зв’язок і наступнiсть у обслуговуваннi пацієнтів мiж стацiонаром та полiклiнiкою, а також між стаціонаром і системами екстреної та первинної медичної допомоги.
  2.21. Органiзовувати своєчасну та ретельну перевiрку всiх надзвичайних подій у закладі охорони здоров’я (раптової смерті, несвоєчасного надання медичної допомоги, внутрiшньолiкарняної iнфекцiї, аварiї та iн.) і повiдомляти генеральному директору та колективу про результати перевiрки та вжиті заходи у визначені термiни.
  2.22. Забезпечувати активне виявлення, реєстрацію та аналіз лікарських помилок. За результатами аналізу забезпечувати навчання медичного персоналу з метою подальшого попередження їхнього повторення.
  2.23. Готувати заклад охорони здоров’я до акредитацiї.
  2.24. Розглядати скарги пацiєнтiв із питань органiзацiї лiкувально-дiагностичного процесу, порушення їхніх прав і порушень правил деонтології та вживати необхiдні заходи для лiквiдування їхніх причин.
  2.25. Розробляти проєкти посадових iнструкцiй на пiдпорядкованих медичних працiвникiв і забезпечувати контроль їхнього виконання.
  2.26. Органiзовувати, контролювати та брати особисту участь у формуваннi здорового способу життя та відповідального ставлення до особистого здоров’я серед пацієнтів і населення.
  2.27. Визначати необхiднiсть у лiкарських засобах і контролювати їхнє використання.
  2.28. Визначати необхiднiсть у дезінфiкуючих засобах, забезпечувати їхнє надходження в необхiднiй кiлькостi та контролювати використання.
  2.29. Органiзовувати роботу з інфекційного контролю та профiлактики внутрiшньолiкарняних iнфекцiй.
  2.30. Забезпечувати здійснення метрологічних досліджень у закладі охорони здоров’я. Не допускати до використання обладнання, якому в необхідні терміни не проведене метрологічне обстеження або яке за результатами обстеження не відповідає встановленим вимогам.
  2.31. Дотримуватися у стосунках із медичним та іншим персоналом правил медичної етики та деонтологiї.
  2.32. Забезпечувати статистичний облік діяльності медичного персоналу та структурних підрозділів. У визначені термiни звiтувати про медичну дiяльнiсть закладу охорони здоров’я.
  2.33. Забезпечувати конфіденцiйнiсть iнформацiї про хворих.
  2.34. Забезпечувати ефективність і рацiональнiсть використання кадрового та матеріально-технiчного потенцiалу закладу.
  2.35. Впроваджувати в закладі охорони здоров’я систему безпеки пацієнтів.
  2.36. Органiзовувати вивчення причин загальної захворюваностi населення та захворюваностi з тимчасовою втратою працездатностi його інвалідизації та смертності. Розробляти та впроваджувати заходи із зниження вказаних показників.
  2.37. Вести особистий прийом працiвникiв закладу, пацієнтів і населення з особистих питань у спецiально визначений час.
  2.38. Систематично доводити до вiдома персоналу закладу накази, розпорядження та iнструктивно-методичнi вказiвки вищих органiзацiй і забезпечувати їхнє своєчасне виконання.
  2.39. Розглядати та затверджувати графiки роботи медичного персоналу.
  2.40. Забезпечувати виконання нацiональних, галузевих та регiональних медичних і медико-соцiальних програм.
  2.41. Забезпечувати виконання правил техніки безпеки, охорони працi та протипожежного захисту під час надання всіх видів медичної допомоги пацієнтам.
  2.42. Забезпечувати виконання угод із Національною службою здоров’я України та постійний професійний зв’язок із нею.
  2.43. Забезпечувати створення та ведення сайту закладу охорони здоров’я.
  2.44. Створювати систему наставництва в закладі охорони здоров’я та забезпечувати її ефективну діяльність.
  2.45. Здійснювати особистий безперервний професійний розвиток.
 3. ПРАВА
  3.1. Отримувати необхiдну для виконання обов’язкiв iнструктивну та методичну iнформацiю.
  3.2. Брати участь у доборi та розстановцi медичних працiвникiв у закладi.
  3.3. Подавати пiдпорядкованих йому медичних працiвникiв до заохочень і вносити пропозицiї про накладання стягнень на осiб, якi порушують трудову дисциплiну та незадовiльно виконують свої обов’язки.
  3.4. Розробляти та впроваджувати заходи з покращення медичного обслуговування пацієнтів.
  3.5. Щорічно пiдвищувати квалiфiкацiю як органiзатора охорони здоров’я і лікаря-спеціаліста в навчальних закладах пiслядипломної освiти та шляхом участі в науково-практичних заходах із компенсацiєю витрат за вiдрядження.
  3.6. Бути захищеним вiд професiйних захворювань і заражень.
  3.7. Проходити атестацiю для отримання (пiдвищення, пiдтвердження) квалi-фi-кацiйної категорiї.
  3.8. На правовий і соцiальний захист, заохочення.
  3.9. На сумiсництво за лікарською спеціальністю.
  3.10. Вносити доповнення та зміни в положення про структурнi пiдроздiли та посадовi iнструкцiї працiвникiв пiдпорядкованих йому пiдроздiлiв.
  3.11. Вимагати вiд адмiнiстрацiї забезпечення робочого мiсця необхiдним для роботи обладнанням, устаткуванням і канцтоварами.
  3.12. Рекомендувати генеральному директору кандидатуру на свiй резерв.
 4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
  4.1. Медичний директор несе вiдповiдальнiсть згідно з чинним законодавством України за медичну діяльність закладу охорони здоров’я.
  4.2. Критерiями оцiнки діяльності медичного директора закладу охорони здоров’я є показники медичної діяльності закладу охорони здоров’я.
  4.3. Оцiнку діяльності медичного директора закладу охорони здоров’я здійснює генеральний директор і колектив закладу охорони здоров’я.
 5. ПОВИНЕН ЗНАТИ
  5.1. Конституцію України, чинне законодавство та інші нормативно-правові акти органів державної влади України і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності органiв управлiння та закладiв охорони здоров’я.
  5.2. Права, обов’язки та вiдповiдальнiсть медичного директора.
  5.3. Основи права в медицинi.
  5.4. Трудове законодавство.
  5.5. Директивнi документи, які визначають завдання та функцiї закладу охорони здоров’я на даному етапі реформування галузі, профіль, спеціалізацію та особливості структури закладу охорони здоров’я.
  5.6. Програму медичних гарантій, пакети безкоштовних для населення медичних послуг і специфікації до них.
  5.7. Концептуальні документи щодо розвитку охорони здоров’я населення України.
  5.8. Основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров’я.
  5.9. Практику застосування законодавства в межах своєї компетенції.
  5.10. Демографічну ситуацію в регіоні та показники стану здоров’я населення, потребу населення за видами медичної допомоги, яка надається в закладі охорони здоров’я.
  5.11. Нормативні акти щодо безперервного професійного розвитку працівників, зокрема підготовки, підвищення кваліфікації й атестації медичних працівників.
  5.12. Порядок ведення медичної документації, представлення інформації до Національної служби здоров’я України.
  5.13. Технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи з засобами масової інформації.
  5.14. Правила ділового етикету та медичної етики і деонтології.
  5.15. Сучасні засоби комунікацій і зв’язку, організацію сайту закладу охорони здоров’я.
  5.16. Принципи формування у населення здорового способу життя та відповідального ставлення до особистого здоров’я.
  5.17. Основи соцiальної медицини, органiзацiї охорони здоров’я, загальної та соцiальної психологiї.
  5.18. Стандарти акредитацiї закладiв охорони здоров’я.
  5.19. Показники роботи структурних медичних пiдроздiлiв і закладу охорони здоров’я в цілому.
  5.20. Нормативнi акти з пiдготовки, безперервного професійного розвитку та атестацiї медичних працiвникiв.
  5.21. Порядок ведення облiкової та звiтної документацiї, обробки медичної статистичної iнформацiї.
  5.22. Методику визначення потреби в лікарських засобах, виробах медичного призначення, обладнанні.
  5.23. Основи лікувально-охоронного режиму в закладах охорони здоров’я та принципи його забезпечення.
  5.24. Специфiку менеджменту й маркетингу в галузi медицини.
  5.25. Організацію статистичного обліку та статистичної звітності закладу охорони здоров’я та його структурних пірозділів.
  5.26. Методи здійснення аналiзу роботи пiдпорядкованих пiдроздiлiв та закладу охорони здоров’я в цілому.
  5.27. Методи вивчення показникiв роботи та проведення експертних оцiнок дiяльностi лiкарiв і структурних пiдроздiлiв.
  5.28. Принципи створення та функціонування автоматизованої інформаційної системи закладу охорони здоров’я.
  5.29. Правила користування персональним комп’ютером, принципи збереження конфіденційності інформації при передачі персоніфікованих даних про пацієнтів і медичних працівників в системі Інтернет.
  5.30. Правила медичної етики та деонтологiї.
  5.31. Сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом.
  5.32. Правила техніки безпеки, охорони працi та протипожежного захисту.
  5.33. Методологію забезпечення інфекційного контролю в закладах охорони здо-ров’я та правила профілактики внутрішньолікарняних інфекцій і профілактики професійних захворювань медичних працівників.
  5.34. Детермінанти безпеки пацієнтів у закладах охорони здоров’я.
  5.35. Методологію, правила та міжнародні підходи до забезпечення безпеки пацієнтів у закладах охорони здоров’я.
  5.36. Основи метрології в закладах охорони здоров’я.
  5.37. Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу.
 6. КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
  6.1. Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра або спеціаліста за спеціальністю галузі знань «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я».
  6.2. Стаж роботи не менше 5 років за основною лікарською спеціальністю.
 7. ВЗАЄМОВIДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСIЄЮ, ПОСАДОЮ
  7.1. Пiдпорядкований генеральному директору закладу охорони здоров’я.
  7.2. Медичному директору безпосередньо пiдпорядкованi завiдувачi структурними медичними пiдроздiлами і головна медична сестра.
  7.3. Працює в тiсному зв’язку з iншими заступниками генерального директора закладу; бухгалтерiєю, службою технiки безпеки, метрологiчною службою; службами екстренної та первинної медичної допомоги; системою громадського здоров’я; аптекою; страховими компанiями, в яких застрахованi пацієнти, та iншими посадовими осо-бами і закладами, зв’язки з якими необхiднi для органiзацiї належної лiкувально-дiагностичної, консультативної та профiлактичної роботи закладу охорони здоров’я.
  7.4. У разi короткотермiнової вiдсутностi генерального директора за його дорученням виконує його обов’язки.
  7.5. У разi короткотермiнової вiдсутностi медичного директора його обов’язки виконує особа, яка є резервом на цю посаду.

З посадовою iнструкцiєю ознайомлений:
«___» _________ 202__ р.
Пiдпис
Візування:
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ____________ № ____________ (місце складання)