Вимоги ПМГ–2022: хіміотерапія при онкологічних захворюваннях

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1. Консультування, амбулаторна та стаціонарна медична допомога пацієнтам з клінічно та морфологічно підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень пацієнтам з клінічно та морфологічно підтвердженим діагнозом зло­якісного новоутворення в амбулаторних та стаціонарних умовах, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові, включаючи диференційований підрахунок лейкоцитів (лейкоцитарна формула);

b. цитоморфологічне дослідження клітин крові;

c. визначення групи крові і резус-фактора;

d. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), лактатдегідрогеназа, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, хлориди, калій, натрій, кальцій, лужна фосфатаза, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), прокальцитонін, альбумін в сироватці крові);

e. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), фібриноген);

f. визначення сироваткових концентрацій метотрексату в крові у випадку лікування дітей;

g. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

h. тести на тропонін;

i. дослідження спинномозкової рідини;

j. загальний аналіз сечі;

k. дослідження на онкологічні маркери;

l. патоморфологічні дослідження (гістологічне/цитологічне, імуногістохімічне дослідження біоптатів пухлини та трепанбіоптатів кісткового мозку);

m. молекулярно-генетичні дослідження (BRCA 1, BRCA 2, KRAS, NRAS, EGFR, BRAF, ALK, HER2, тест на MMR\MSI, експресія PD-L1, c-kit, PDGFRA), крім методів секвенування наступного покоління;

n. бактеріологічні дослідження;

o. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення цитологічного дослідження матеріалу, отриманого під час опортуністичного скринінгу у пацієнтів з підоз­рою на рецидив новоутворення.

4. Проведення необхідних інструментальних досліджень в амбулаторних та стаціонарних умовах пацієнтам з підтвердженим онкологічним діагнозом, зокрема:

a. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

b. рентгенологічні дослідження, зокрема, комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

c. ендоскопічні дослідження;

d. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням допплерографії;

e. сцинтиграфія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

f. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

5. Цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд за пацієнтами в стаціонарних умовах з можливістю проведення цілодобового моніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ-моніторинг).

6. Забезпечення медикаментозної терапії.

7. Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.

8. Надання кисневої підтримки пацієнтам.

9. Надання медичної допомоги в умовах інтенсивної терапії.

10. Своєчасне місцеве або загальне знеболення, у разі потреби медикаментозний сон на всіх етапах діагностики та лікування при наданні амбулаторної або стаціонарної медичної допомоги: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх болісних інвазивних діагностичних процедур, можливість анестезіологічного забезпечення при проведенні терапії дітям, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

11. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей пацієнтів з підтвердженим онкологічним діагнозом в амбулаторних та стаціонарних умовах.

12. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах.

13. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціа­лізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за іншими її напрямами в інші заклади/підрозділи. Виклик спеціалістів у лікувальний заклад, в якому пацієнт/пацієнтка проходить лікування, у разі неможливості його/її транспортування.

14. Надання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я за медичними показаннями під час отримання лікування та направлення пацієнтів для отримання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я або послуг з паліативної медичної допомоги.

15. Інформування пацієнта/пацієнтки перед початком хіміотерапевтичного лікування про можливе порушення репродуктивної функції та направлення за бажанням пацієнта/пацієнтки на консультацію до репродуктолога у відповідний медичний заклад.

16. Забезпечення харчування в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікуючого лікаря, видане пацієнтам з клінічно та морфологічно встановленим діагнозом злоякісного новоутворення;
  • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність лабораторії та забезпечення проведення клінічних, біохімічних лабораторних досліджень в закладі.

2. Забезпечення патоморфологічних досліджень (гістологічних/цитологічних, імуногістохімічних), молекулярно-генетичних, бактеріологічних досліджень, досліджень на онкологічні маркери в закладі та/або на умовах договору підряду. За умови проведення дослідження на умовах договору підряду організація забору та транспортування біологічного матеріалу до відповідного закладу.

3. Забезпечення проведення інструментальної діагностики (магнітно-резонансна томографія, комп’ютерна томографія, ендоскопічні дослідження, сцинтиграфія, інші обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я) у закладі або на умовах оренди чи іншого права користування відповідним обладнанням, або на умовах договору підряду.

4. Забезпечення можливості проведення ультразвукового дослідження (УЗД) цілодобово за місцем надання медичних послуг.

5. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.

6. Забезпечення цілодобового моніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ-моніторинг).

7. Наявність за місцем надання медичних послуг відділення/палат інтенсивної терапії з можливістю проведення цілодобової інтенсивної терапії та моніторингу, можливість забезпечення кисневої підтримки у щонайменше 20% від загальної кількості місць у відділенні (в тому числі за допомогою мобільного кисневого концентратора), обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

8. Забезпечення мультидисциплінарного підходу при виборі ефективної тактики лікування злоякісного новоутворення.

9. Наявність затвердженого персонального складу постійно діючої мультидисциплінарної групи спеціалістів (консиліуму) та можливість консультування пацієнтів спеціалістами інших лікарських спеціальностей. До складу групи спеціалістів (консиліуму) мають входити щонайменше 2 лікаря-онколога, лікар-хіруг-онколог та/або лікар-нейрохірург, лікар з променевої терапії та лікар-радіолог, лікар-патологоанатом, а за потреби забезпечення консультації щодо збереження репродуктивної системи пацієнта/пацієнтки додатково залучається лікар-уролог або лікар-гінеколог-онколог. Залучення інших спеціалістів залежно від потреб пацієнта/пацієнтки. У випадку лікування дітей до складу групи спеціалістів (консиліуму) залучаються відповідні спеціалісти дитячого профілю.

10. Організація забезпечення компонентами та препаратами крові.

11. Забезпечення пацієнтів зі встановленим діагнозом в амбулаторних та стаціонарних умовах лікарськими засобами для проведення спеціального лікування та супровідної терапії, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.

12. Забезпечення можливості надання кисневої підтримки пацієнтам.

13. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організація­ми, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

14. Обов’язкове інформування пацієнта/пацієнтки щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів ПМГ.

15. Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення пацієнтів до прийняття рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їх очікувань та можливостей.

16. Наявність окремих сімейних палат, обладнаних відповідно до табеля оснащення профільного відділення, для спільного перебування батьків або членів родини або інших законних представників разом з дитиною упродовж надання їй медичних послуг та/або реабілітаційних послуг в сфері охорони здоров’я.

17. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаної з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

18. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

19. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

20. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними чинними нормативно-правовими актами.

21. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

22. Наявність обладнаного місця приготування розчинів хіміо- та таргетних препаратів згідно зі стандартами щодо розмірів приміщення та наявності ламінарної камери з каналом вентиляції.

23. Наявність протоколу утилізації та знищення надлишків лікарських засобів.

24. Обов’язкове інформування регіонального канцер-реєстру (за місцем реєстрації хворого) про проведений етап спеціального лікування, розповсюдженість процесу за міжнародною класифікацією TNM перегляду, гістологічне підтвердження первинного вогнища та регіонарних лімфатичних вузлів, вогнищ можливого метастазування, наявність ускладнень перенесеного лікування.

25. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству.

26. Дотримання прав людини у закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. лікар-онколог та/або лікар-онколог дитячий — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

b. сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

2. У закладі:

a. лікар-анестезіолог — щонайменше 4 особи, з них щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост). У випадку лікування дітей: лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 2 особи;

b. лікар-хірург-онколог та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-нейрохірург дитячий — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;

c. лікар з променевої терапії та/або лікар-радіолог, та/або лікар-рентгенолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;

d. лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;

e. лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі або за сумісництвом;

f. лікар з ультразвукової діагностики — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;

g. лікар-лаборант та/або біохімік — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі або за сумісництвом;

h. фельдшер-лаборант та/або лаборант клінічної діагностики, та/або лаборант клініко-діагностичної лабораторії, та/або лаборант — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;

i. рентгенолаборант — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. система рентгенівська діагностична;

b. електрокардіограф багатоканальний;

c. система рентгенівської комп’ютерної томографії (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням) (у власності закладу, на умовах оренди чи іншого права користування відповідним обладнанням або на умовах договору підряду);

d. система магнітно-резонансної томографії (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням) (у власності закладу, на умовах оренди чи іншого права користування відповідним обладнанням або на умовах договору підряду);

e. система ультразвукової візуалізації з можливістю проведення допплерографії;

f. резервне джерело електропостачання;

g. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання відповідно до ДСТУ IEC 60947-6-1: 2007.

2. У відділенні інтенсивної терапії/ палаті інтенсивної терапії:

a. приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;

b. забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів зі швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, в тому числі для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/ів штучної вентиляції легень (ШВЛ);

c. апарат ШВЛ — щонайменше 2;

d. електрокардіограф багатоканальний;

e. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;

f. ларингоскоп з набором клинків;

g. система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) — щонайменше 2.

3. За місцем надання медичних послуг (профільне відділення):

a. приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;

b. забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів;

c. мішок ручної вентиляції легень;

d. пульсоксиметр — щонайменше 2;

e. глюкометр;

f. насос інфузійний роликовий — щонайменше 5;

g. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 15;

h. аспіратор (відсмоктувач);

i. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

j. термометр безконтактний — щонайменше 4;

k. витяжна шафа для розведення цитостатичних препаратів та/або ламінарна камера з каналом вентиляції.

4. У лабораторії:

a. гематологічний аналізатор;

b. біохімічний аналізатор.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «анестезіологія» та/або «дитяча анестезіологія», «онкологія» та/або «дитяча онкологія», та/або «онкогінекологія», та/або «онкоотоларингологія», та/або «онкохірургія».

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зберігання, використання).

3. Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (експлуатація) або державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (на обладнання, експлуатація якого не потребує ліцензування) на все обладнання, яке визначено в умовах закупівлі та потребує такої ліцензії.

4. Забезпечення дотримання вимог державної системи реєстрації випадків раку відповідно до наказу МОЗ від 01.10.2013 р. № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України».

Джерело: Український медичний часопис