Вимоги ПМГ–2022: гематологія та онкогематологія

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1. Діагностика та лікування пацієнтів з підтвердженим онкогематологічним або гематологічним захворюванням (визначеним у підставах надання послуг) та пацієнтів у клініко-лабораторній ремісії в амбулаторних та стаціонарних умовах.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень пацієнтам з підтвердженим онкогематологічним або гематологічним захворюванням та пацієнтам у клініко-лабораторній ремісії в амбулаторних та стаціонарних умовах, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові на автоматичному гематологічному аналізаторі; цитоморфологічне дослідження клітин крові, диференційований підрахунок лейкоцитів (лейкоцитарна формула); підрахунок кількості ретикулоцитів (в цілодобовому режимі);

b. визначення групи крові і резус-фактора (в цілодобовому режимі);

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, хлор, калій, натрій, кальцій, фосфор, феритин), лактатдегідрогеназа (в цілодобовому режимі);

d. коагуляційний гемостаз (фібриноген, тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), D-димер) (в цілодобовому режимі);

e. глюкоза в цільній крові або сироватці крові (в цілодобовому режимі);

f. С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення) (в цілодобовому режимі);

g. цитоморфологічне дослідження спинномозкової рідини з використанням методу рідинної цитології, біохімічне дослідження спинномозкової рідини;

h. загальний аналіз сечі;

i. проточна цитофлуориметрія аспіратів кісткового мозку та/або клітин периферичної крові;

j. патоморфологічні дослідження (гістологічне, імуногістохімічне дослідження біоптатів пухлини та трепанбіоптатів кісткового мозку);

k. дослідження препаратів цитоцентрифугатів біологічних рідин;

l. цитологічні дослідження;

m. цитогенетичні та молекулярно-цитогенетичні дослідження;

n. дослідження моноклональних антитіл в сироватці крові;

o. молекулярно-генетичні дослідження клітин кісткового мозку, клітин периферичної крові та іншого біологічного матеріалу;

p. бактеріологічні та бактеріоскопічні дослідження біологічних зразків з визначенням за потребою чутливості до антибактеріальних препаратів;

q. визначення антитіл до ВІЛ-1/2, НВsAg, НCV;

r. цитохімічне та цитоморфологічне дослідження аспірату кісткового мозку з диференційованим підрахунком (мієлограма);

s. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення необхідної інструментальної діагностики пацієнтам з підтвердженим онкогематологічним або гематологічним захворюванням та пацієнтам у клініко-лабораторній ремісії в амбулаторних та стаціонарних умовах, зокрема:

a. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

b. рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (зокрема з внутрішньовенним контрастуванням);

c. ендоскопічні дослідження;

d. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням допплерографії;

e. електрокардіографія (ЕКГ);

f. ехокардіографія (ЕХО-КГ);

g. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

4. Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.

5. Проведення медикаментозної терапії.

6. Проведення лікування методом еферентної терапії та/або із застосуванням аферезу клітин крові в закладі та/або на умовах договору підряду.

7. Визначення контролю сироваткових концентрацій метотрексату в крові в закладі та/або на умовах договору підряду (при умові виконання дослідження та отримання його результату протягом 6 год з моменту забору крові).

8. Забезпечення надання кисневої підтримки.

9. Надання медичної допомоги в умовах інтенсивної терапії із забезпеченням центрального венозного доступу.

10. Цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд за пацієнтами в стаціонарних умовах з можливістю проведення цілодобового моніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ-моніторинг).

11. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування при наданні амбулаторної або стаціонарної медичної допомоги: анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур (зокрема кістковомозкові пункції, люмбальні пункції, трепанобіопсія), цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

12. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей пацієнтів в амбулаторних та стаціонарних умовах.

13. Надання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я за медичними показаннями під час отримання лікування та направлення пацієнтів для отримання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я або послуг з паліативної медичної допомоги.

14. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах.

15. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за іншими напрямами медичної допомоги в інші заклади/підрозділи. Виклик спеціалістів у лікувальний заклад, в якому пацієнт/пацієнтка проходить лікування, у разі неможливості його/її транспортування.

16. Обов’язкове інформування пацієнта/пацієнтки або у випадку лікування неповнолітніх осіб — батьків чи законних представників пацієнта/пацієнтки та видача направлення на консультацію репродуктолога перед початком лікування за бажанням пацієнта або у випадку лікування неповнолітніх осіб — батьків чи законних представників пацієнта/пацієнтки.

17. Забезпечення необхідною трансфузійною підтримкою.

18. Забезпечення необхідним дієтичним харчуванням в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги пацієнтів із підозрою або встановленим діагнозом:
 • злоякісні новоутворення лімфоїдної та споріднених тканин (лімфоми) (C81–C88.9);
 • множинна мієлома та злоякісні плазмоклiтиннi новоутворення (С90.0–С90.3);
 • злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин (лейкемії) (C91–C95.9);
 • інші та неуточнені злоякісні новоутворення лiмфоїдної, кровотворної та споріднених тканин (гістіоцитози) (C96);
 • істинна поліцитемія (D45);
 • мiєлодиспластичнi синдроми (D46);
 • інші новоутворення невизначеного або невідомого характеру лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними тканин (D47.1, D47.2, D47.3, D47.4, D47.5);
 • вроджені тяжкі анемії, апластичні анемії та синдроми вродженої кістковомозкової недостатності (D56.0, D56.1, D57.0, D59.5, D60.0, D61.3, D64.0, D64.4);
 • інші хвороби крові та кровотворних органів (D70, D76.1, D76.2);
 • деякі порушення із залученням імунного механізму (D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.6, D81.7, D82.0, D82.1, D82.3).

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність окремого структурного підрозділу (відділення/центру), який призначений для лікування онкогематологічних, гематологічних та онкологічних захворювань та має обмежений доступ пацієнтів іншого профілю або осіб, не пов’язаних із наданням медичної допомоги пацієнтам з онкогематологічними, гематологічними та онкологічними захворюваннями (контроль доступу до відділення).

2. Забезпечення цілодобового медсестринського догляду через залучення середнього медичного персоналу, який працює за основним місцем роботи в структурному підрозділі з лікування онкогематологічних та гематологічних захворювань та не залучений до роботи в інших структурних підрозділах закладу.

3. Наявність щонайменше 2 палат (блоків) з індивідуальним санвузлом та можливістю повної ізоляції пацієнта/пацієнтки.

4. Забезпечення можливості виконання аспіраційної біопсії та трепанобіопсії кісткового мозку у закладі.

5. Забезпечення проведення клінічних, біохімічних лабораторних досліджень у закладі, проточної цитофлуориметрії аспіратів кісткового мозку та/або клітин периферичної крові, цитоморфологічного, імуноцитологічного, імуногістохімічного (для трепанбіоптатів), молекулярно-цитогенетичного дослідження біологічних матеріалів, взятих в тому числі під час аспіраційної та трепанобіопсії кісткового мозку (залежно від потреб пацієнта/пацієнтки), патоморфологічні дослідження (гістологічне, імуногістохімічне, дослідження біоптатів пухлини кісткового мозку), дослідження моноклональних антитіл в сироватці крові, бактеріологічного дослідження в закладі та/або на умовах договору підряду, або направлення біологічного матеріалу до лабораторії, що знаходиться у національному закладі охорони здоров’я.

6. Забезпечення можливості проведення інструментальної діагностики: магнітно-резонансної томографії, комп’ютерної томографії, ендоскопічної та рентгенологічної діагностики у закладі або на умовах договору оренди чи іншого права користування відповідним обладнанням, або на умовах договору підряду.

7. Забезпечення проведення досліджень із використанням однофотонного емісійного комп’ютерного томографа, поєднаного з комп’ютерним томографом (ОФЕКТ/КТ) у закладі або на умовах, оренди чи іншого права користування.

8. Забезпечення можливості проведення ультразвукової діагностики (УЗД) цілодобово за місцем надання медичних послуг.

9. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.

10. Забезпечення цілодобового моніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ-моніторинг).

11. Затверджений персональний склад постійно діючої мультидисциплінарної групи спеціалістів (консиліуму) та можливість консультування пацієнтів спеціалістами інших лікарських спеціальностей. До складу мультидисциплінарної групи спеціалістів (консиліуму) залежно від патології та клінічної картини мають входити щонайменше 2 лікарі-гематологи та/або лікарі-онкологи, спеціаліст з клінічної лабораторної діагностики, лікар з променевої терапії та/або лікар-радіолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики та інші спеціалісти відповідно до потреби. У випадку лікування дітей до складу групи спеціалістів (консиліуму) залучаються відповідні спеціалісти дитячого профілю.

12. Забезпечення необхідною трансфузійною підтримкою (всі препарати крові обов’язково повинні бути опромінені або лейкодеплетовані), цілодобовий доступ до препаратів та компонентів крові (в тому числі еритроцити, свіжозаморожена плазма, кріопреципітат, тромбоцити, отримані аферезним методом, розчин альбуміну, імуноглобуліни) відповідно до нормативно-правових актів. Наявність цілодобової логістики препаратів та компонентів крові, наявність умов для правильного зберігання препаратів та компонентів крові (інкубатор та шейкер тромбоконцентрату, морозильна камера). Забезпечення обов’язкового опромінення усіх компонентів крові, визначення маркерів збудників трансфузійно-трансмісивних інфекцій: ВІЛ, гепатитів методом ПЛР, сифілісу.

13. Забезпечення пацієнтів зі встановленим діагнозом в амбулаторних та стаціонарних умовах лікарськими засобами для проведення спеціального лікування та супровідної терапії, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.

14. Наявність за місцем надання медичних послуг палат інтенсивної терапії з можливістю проведення цілодобової інтенсивної терапії та моніторингу, забезпечення кисневої підтримки у щонайменше 50% від загальної кількості місць у відділенні (в тому числі за допомогою мобільного кисневого концентратора) або наявність у закладі в тій самій будівлі палат інтенсивної терапії зі 100% забезпеченням кисневої підтримки, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

15. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організація­ми, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

16. Обов’язкове інформування пацієнта/пацієнтки щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів ПМГ.

17. Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення пацієнтів до прийняття рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їх очікувань та можливостей.

18. Наявність окремих сімейних палат, обладнаних відповідно до табеля оснащення профільного відділення, для спільного перебування батьків або членів родини або інших законних представників разом з дитиною упродовж надання їй медичних послуг та/або реабілітаційних послуг в сфері охорони здоров’я.

19. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними чинними нормативно-правовими актами.

20. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаною з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

21. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

22. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

23. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

24. Наявність обладнаного місця приготування розчинів хіміо- та таргетних препаратів згідно зі стандартами (розміри приміщення, ламінарна камера з каналом вентиляції).

25. Наявність протоколу утилізації та знищення надлишків лікарських засобів.

26. Обов’язкове інформування регіонального канцер-реєстру (за місцем реєстрації хворого) про проведений етап спеціального лікування, гістологічне підтвердження первинного вогнища та регіонарних лімфатичних вузлів, вогнищ можливого метастазування, наявність ускладнень перенесеного лікування, відповідь на лікування.

27. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству.

28. Дотримання прав людини у закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. лікар-гематолог та/або лікар-онколог — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі. У випадку лікування дітей: лікар-онколог дитячий та/або лікар-гематолог дитячий — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі, з них принаймні 2 особи — лікар-гематолог дитячий;

b. сестра медична — щонайменше 10 осіб, які працюють за основним місцем роботи в структурному підрозділі з лікування онкогематологічних захворювань (цілодобовий пост).

2. У закладі:

a. лікар-анестезіолог та/або лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основ­ним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост). У випадку лікування дітей у закладах для дорослих: лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

b. лікар-хірург та/або лікар-хірург дитячий та/або лікар-хірург-онколог — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі;

c. лікар з променевої терапії та/або лікар-радіолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики, та/або лікар-рентгенолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;

d. лікар з ультразвукової діагностики — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

e. лікар-лаборант та/або спеціаліст з лабораторної діагностики з вищою освітою зі спеціальною підготовкою у діагностиці дитячих/дорослих онкогематологічних та гематологічних захворювань (в тому числі аналіз аспіратів кісткового мозку) — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

f. лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі або за сумісництвом;

g. лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі або за сумісництвом;

h. рентгенолаборант — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі;

i. фельдшер-лаборант та/або лаборант клінічної діагностики, та/або лаборант клініко-діагностичної лабораторії, та/або лаборант — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. система рентгенівська діагностична;

b. система рентгенівської комп’ютерної томографії (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням) (у власності закладу, на умовах договору оренди чи іншого права користування відповідним обладнанням або на умовах договору підряду);

c. система магнітно-резонансної томографії (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням) (у власності закладу, на умовах договору оренди чи іншого права користування відповідним обладнанням або на умовах договору підряду);

d. система ультразвукової візуалізації з можливістю проведення допплерографії;

e. цитоцентрифуга для виготовлення цитологічних препаратів біологічних рідин;

f. шейкер-перемішувач тромбоконцентрату.

2. За місцем надання медичних послуг:

a. резервне джерело електропостачання;

b. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання відповідно до ДСТУ IEC 60947-6-1: 2007.

2.1. У онкогематологічному відділенні:

a. приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;

b. забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів;

c. пульсоксиметр — щонайменше 4;

d. електрокардіограф багатоканальний;

e. система ультразвукової візуалізації з можливістю проведення допплерографії;

f. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 15;

g. аспіратор (відсмоктувач);

h. глюкометр;

i. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку — щонайменше 4;

j. витяжна шафа для розведення цитостатичних препаратів — щонайменше 2;

k. термометр безконтактний — щонайменше 4.

2.2. У палаті інтенсивної терапії:

a. приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;

b. забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів зі швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, в тому числі для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/ів штучної вентиляції легень (ШВЛ);

c. апарат ШВЛ — щонайменше 2;

d. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;

e. мішок ручної вентиляції легень;

f. ларингоскоп з набором клинків;

g. система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) — щонайменше 2.

3. У лабораторії:

a. гематологічний аналізатор;

b. біохімічний аналізатор.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «анестезіологія» та/або «дитяча анестезіологія», «онкологія» та/або «дитяча онкологія», «гематологія» та/або «дитяча гематологія».

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зберігання, використання).

3. Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (експлуатація) або державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (на обладнання, експлуатація якого не потребує ліцензування) на все обладнання, яке визначено в умовах закупівлі та потребує такої ліцензії.

4. Забезпечення дотримання вимог державної системи реєстрації випадків раку відповідно до наказу МОЗ від 01.10.2013 р. № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України».

Джерело: Український медичний часопис